Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Foto Professional

1. Definities

1.1 Foto Professional: Foto Professional B.V. Nieuwendijk 113 1012 MD Amsterdam

1.2 Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Foto Professional een overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Webwinkel: de door Foto Professional online aangeboden artikelen op fotoprofessional.nl

2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Foto Professional en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Foto Professional en klant.

3 Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en prijsveranderingen.

3.2 Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

3.3 Gedurende de in aanbiedingen vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden artikelen niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

3.4 Bij tussentijdse prijsverlagingen gelden de eerder met klant overeengekomen prijzen.

3.5 Voor intracommunautaire leveringen worden eventueel gemaakte administratiekosten in rekening gebracht.

4 Betaling

4.1 De betalingstermijnen worden vastgesteld bij totstandkoming van de overeenkomst.

4.2 Klant is niet bevoegd op het te betalen bedrag enig deel wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Klant mag het te betalen bedrag niet op grond van een klacht over de geleverde zaken opschorten.

4.3 Klant is in gebreke enkel door het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat hiervoor een aparte ingebrekestelling vereist is.

4.4 Foto Professional is, indien klant in gebreke blijkt, gerechtigd 10% rente per maand in rekening te brengen vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. Foto Professional is, indien de klant in gebreke blijkt, tevens gerechtigd het daardoor eventueel opgelopen koersverlies in rekening te brengen.

4.5 Indien betaling moet worden bewerkstelligd door inschakeling van een incassobureau, komen de daaruit voortvloeiende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van klant. Dit houdt in dat de in gebreke zijnde klant, onverminderd de eventuele proceskosten, ter zake van de kosten veroorzaakt door het in gebreke zijn, direct een som van 15% van de factuurwaarde, dan wel de werkelijke incassokosten verschuldigd zal zijn.

4.6 Betaling in de winkel geschiedt contant, via pin of credit card (+provisie).

4.7 Betaling in de webwinkel geschiedt via Ideal, bankoverschrijving of PayPal.

5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle geleverde artikelen blijven eigendom van Foto Professional totdat de verschuldigde factuurbedragen volledig zijn voldaan.

6 Overdracht

6.1 Foto Professional is gerechtigd al haar rechten uit de overeenkomst over te dragen aan derden, dan wel een ander in haar plaats te doen treden.

7 Levertijd

7.1 Foto Professional spant zich in aangeboden artikelen op voorraad te hebben.

7.2 Foto Professional kan afhankelijk zijn van derden, zoals fabrikant of importeur, wat betreft de levertijd.

7.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 7.2 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Foto Professional geaccepteerde bestellingen spoedig, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij met klant een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, kan klant de koop ongedaan maken.

 8 Levering en verzenden

8.1 Foto Professional levert alle, met uitzondering van gebruikte/refurbished/demo, artikelen compleet in originele verpakking incl. gebruiksaanwijzing en Nederlandse garantie mits anders staat vermeld.

8.2 Binnen en buiten Nederland verzendt Foto Professional via PostNL, of via een koerier onder rembours. Andere verzendopties op aanvraag.

8.3 Foto Professional verzendt alle artikelen met handtekening voor ontvangst. Foto Professional is verantwoordelijk voor de zending naar de klant. Na handtekening voor ontvangst ligt de verantwoording bij klant en kan Foto Professional niet meer aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies of schade.

8.4 Verzendkosten worden bij het afronden van de bestelling in de webwinkel getoond.

 9 Annuleren

9.1 Het annuleren van bestellingen is kosteloos tenzij artikelen speciaal voor de klant besteld zijn of al reeds verzonden zijn.

 10 Ontbinding van de overeenkomst

10.1 Foto Professional is gerechtigd om een transactie (online of offline) eenzijdig te ontbinden indien sprake is van onvoorziene fouten van een leverancier/eigenaar, onjuiste prijs, of bij constatering van een ondeugdelijk/defect artikel.

 11 Retouren

11.1 Voor alle leveringen aan klant geldt het wettelijke herroepingsrecht.

11.2 Artikelen die volgens de specificaties van de klant gemaakt zijn kunnen uitgezonderd zijn van het herroepingsrecht.

 12 Garantie

12.1 Op alle artikelen gelden de standaard garantievoorwaarden van de fabrikant en/of importeur. Bij garantieverzoeken verzorgt Foto Professional eventuele afhandeling.

12.2 Naast garantievoorwaarden van de fabrikant en/of importeurgarantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

12.3 Een eventueel door Foto Professional als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die klant jegens Foto Professional kan doen gelden op grond van de Europese wetgeving.

12.4 Garantie wordt alleen verleend indien aankoopbon en eventueel garantiebewijs worden overlegd.

12.5 Valt het het defecte artikel niet onder garantie wegens, bijvoorbeeld, val, vuil, vochtschade of het ondeugdelijk omgaan met de geleverde artikelen, dan ontvangt klant een prijsopgave van de
fabrikant/importeur/geautoriseerd reparatiebedrijf. Na deze prijsopgave zijn er drie mogelijkheden:

1) Klant gaat akkoord met de prijsopgave en het artikel wordt gerepareerd.
2) Klant gaat niet akkoord en neemt afstand van het artikel. Er worden dan geen verdere kosten berekend.
3) Klant gaat niet akkoord met prijsopgave en krijgt artikel, op kosten klant, retour.

12.6 Bij garantieverzoeken zijn verzendkosten voor het verzenden naar Foto Professional en het retourzenden door Foto Professional voor rekening van Foto Professional, zolang de overeenkomst met klant is gesloten en geleverd binnen de Europese Unie.

 13 Reparaties

13.1 Reparaties, die onder garantie worden behandeld, worden kosteloos gerepareerd. Foto Professional kan niet beoordelen of een artikel onder de garantie gerepareerd wordt. Dit wordt beoordeeld door de fabrikant/importeur/geautoriseerd reparatiebedrijf.

13.2 Foto Professional is niet aansprakelijk voor meegeleverde accessoires bij reparaties. Reparaties dienen dan ook altijd zonder accessoires aangeleverd te worden.

 14 Aansprakelijkheid

14.1 Foto Professional is jegens de klant niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij deze te wijten is aan opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van Foto Professional.

14.2 Aansprakelijkheid met betrekking tot bedrijfsschade/stagnatieschade is nadrukkelijk uitgesloten.

14.3 In elk geval zal het bedrag van de schadevergoeding niet meer bedragen dan het factuurbedrag van de geleverde artikelen.

 15 Klachten

15.1 Klachten dienen schriftelijk (bijv. per e-mail: info@fotoprofessional.nl) bij Foto Professional aangeleverd te worden.

15.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Foto Professional.

15.3 Bij Foto Professional ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Foto Professional binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer klant een uitvoerig antwoord kan verwachten.

 16 Persoonlijke gegevens

16.1 Eventueel door Foto Professional vergaarde persoonlijke gegevens worden niet door Foto Professional aan derden doorgegeven en/of verkocht tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien gewenst kunnen klantgegevens verwijderd, gewijzigd en ingezien worden. Dit alles volgens de Algemene
Verordening Gegevensbescherming.

 17 Slotbepaling

17.1 In die gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlands recht van toepassing. Indien en voor zover enige bepaling van deze algemene Voorwaarden in strijd zou blijken met enige dwingende bepaling van nationale of Europese wetgeving, zal deze als niet overeengekomen beschouwd worden en zullen de overige algemene voorwaarden partijen blijven binden.

 

Amsterdam, 26 maart 2020